شرکت کیا تدبیر عمران

حوزه عمران و ساختمان

شرکت کیا تدبیر بنیان با استفاده از جمعی از مهنـدسین و متخصصین فنی در زمینه مدیریت و اجرای پروژه های ساختمانی و عمرانی، آماده ارایه بهترین خدمات فنی، اجرایی و مدیریت پروژه می باشد.