ثبت سپیدان

موسسه سپیده دمان عدالت با نام تجاری سپیدان در زمینه ثبت برند،شرکت،طرح صنعتی و اختراع،اخذ و تمدید کارت بازرگانی،پلمپ دفاتر قانونی و همچنین تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی فعالیت می کند.