انجمن رمان ۵۱

حوزه فرهنگ و ادبیات

وب سایتی تحیلی و خبری در زمینه رمان های منتشر شده فارسی و غیر فارسی.در واقع این وب سایت انجمنی ست متشکل از پنجاه و یک نویسنده که نقدها و نظرات خود را در زمینه رمان به اشتراک می گذارند.