بازرگانی تاتسن

صنعتی-واردات و صادرات کالا

شرکت تاتسین یک کمپانی تجاری ، خدماتی است که در آن تأمین درخواستهای مشتری بر اساس سفارشات وی انجام می گیرد.