چگونه میتوانم به ایمیل وب سایت خودم دسترسی داشته باشم؟

پس از اتمام تمامی مراحل طراحی وب سایت،کارشناس آموزش شرکت اعتماد وب مراحل راه اندازی و دسترسی به ایمیل های سازمانی را برای کارفرمای محنرم شرح خواهند داد.