دلیل پایین بودن قیمت سایت های آماده اعتماد وب نسبت به سایت های اختصاصی اش چیست؟

سایت های آماده از قبل یکبار طراحی شده اند و در تعداد انبوه فروش می روند همچنین دیگر مراحل طراحی گرافیک و جلسات متعدد مربوط به طراحی اختصاصی را شامل نمی شوند و هزینه تولید پایین تری دارند.