آیا پس از پایان مراحل طراحی وب سایت، فایل ها و محتوی سایت را در اختیار خواهم داشت؟

بله. تمامی فایل ها و کد ها و اطلاعات دسترسی به طور کامل در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.