آیا پس از اتمام طراحی وب سایت می توانم در سایت تغییرات انجام دهم؟

در کل اعمال تغییرات در وب سایت پس از اتمام طراحی ممکن خواهد بود. البته چنان چه نیاز به تغییرات عمده در وب سایت خود هستید باید در هنگام عقد قرارداد این موضوع را اعلام فرمایید تا در متن قرارداد لحاظ گردد.